aboutus

About Us 关于我们 關於我們 Tentang Kami 우리에 대해 เกี่ยวกับเรา Về chúng tôi

SGBEX Corporation is a company possess the resource alliance superiority that forms with the help of integration market resources, relies on the Internet for resource management, to achieve city alliances, industry alliances, merchant alliances, consumer alliances. Business alliances can achieve resource sharing and maximize benefits. At the same time, it perfectly integrates the real economy and financial operation methods and pulls the fictitious financial industry back to the physical services.

Currently, SGBEX Corporation Alliance cover all walks of life, Internet finance, foreign exchange, equity, blockchain, O2O recreationand leisure, education and training, science and technology, tax planning, digital animation, wedding planning, cultural communication, handicrafts, film and television media, medical care, etc., is a huge physical industry chain.

SGBEX Corporation is an international multinational company that covering all areas, providing a more comprehensive service.
汇盈企业联盟通过契合现代互联网技术,整合并实行市场中多样化资源的经营管理,与各大城市、各类行业、各式商家、各种消费者结盟,实现跨企业联盟的宏大愿景,同时在资源共享下达到最大化利益的双赢效果。与此同时,我们将全球实体经济与金融交易操作完美地结合于一体,超前引领着脱实向虚的金融业回归为实体企业服务。

目前,我们企业联盟所遍及的全国领域涵盖七十二行,有互联网金融、外汇、股权、区块链、O2O娱乐休闲、教育培训、科技领域、税务筹划、数码动画、婚礼策划、文化传播、工艺品、影视传媒、医疗等等,乘着经济全球化的趋势之风建造庞大又稳健的实体产业链。

以宏观视野来说,汇盈企业联盟是一家广泛涉猎各行各界并提供全面服务的跨国公司。
汇盈企业联盟通過契合現代互聯網技術,整合並實行市場中多樣化資源的經營管理,與各大城市、各類行業、各式商家、各種消費者結盟,實現跨企業聯盟的宏大願景,在資源共享下達到最大化利益的雙贏效果。與此同時,我們將全球實體經濟與金融交易操作完美地結合于一體,超前引領著脫實向虛的金融業回歸為實體企業服務。

目前,我們企業聯盟所遍及的全國領域涵蓋七十二行,有互聯網金融、外匯、股權、區塊鏈、O2O娛樂休閑、教育培訓、科技領域、稅務籌劃、數碼動畫、婚禮策劃、文化傳播、工藝品、影視傳媒、醫療等等,乘著經濟全球化的趨勢之風建造龐大又穩健的實體產業鏈。

以宏觀視野來説,汇盈企业联盟是一家廣汎涉獵各行各界並提供全面服務的跨國公司。
Integrasi dan pengurusan sumber pasaran dengan teknologi rangkaian moden dapat direalisasikan oleh SGBEX Corporation supaya berpakatan sama dengan bidang-bidang perniagaan yang berbagai-bagai untuk memaksimumkan faedah rakan kongsi melalui kekongsian sumber. Kita juga menyatukan ekonomi sebenar dan perdagangan kewangan untuk mengubahkan perkhidmatan perusahaan fizikal daripada industri kewangan yang semakin huru-hara.

Kini, perikatan SGBEX Corporation merangkumi bidang yang berlainan seperti kewangan internet, pertukaran mata wang asing (FOREX), ekuiti, blockchain, rekreasi O2O, pendidikan, sains dan teknologi, perancangan cukai, animasi digital, perancangan perkahwinan, komunikasi antara budaya, kraftangan, media penyiaran, penjagaan kesihatan dan lain lain yang telah membentukan rantaian perindustrian yang kukuh.

Sebagai sebuah multinasional syarikat, SGBEX Corporation memberikan perkhidmatan yang menyeluruh dalam bidang perniagaan yang luas kepada rakan kongsi.
SGBEX는 최신 인터넷 기술와 자원시장 통합으로 도시 제휴, 산업 제휴, 소비자 제휴를 달성하는 자원 제휴 우위 기업입니다. 비즈니스 제휴는 자원 공유하고 혜택을 극대화할 수 있는 동시에 실물 경제와 금융 운영을 통합하고 물리적 산업으로 됩니다.

현재 SGBEX의 소유 사업는 인터넷 뱅킹, 외환, 사모 펀드, 블록 체인, O2O 레저레크리에이션, 교육 및 훈련, 기술, 세금 계획, 디지털 애니메이션, 결혼 계획, 문화 커뮤니케이션, 공예, 대중 매체, 의료 등. 이는 안정적인 강대한 물리적 산업 체인이되었습니다.

간략하게 말하면 SGBEX는 다양한 산업에 걸쳐 포괄적인 서비스를 제공하는 국제 다국적 기업입니다.
SGBEX Corporation เป็น บริษัท ที่มีพันธมิตรด้านทรัพยากรที่มีรูปแบบด้วยความช่วยเหลือของทรัพยากรการตลาดแบบบูรณาการอาศัยอินเทอร์เน็ตสำหรับการจัดการทรัพยากรเพื่อให้บรรลุพันธมิตรในเมืองพันธมิตรอุตสาหกรรมพันธมิตรทางการค้าพันธมิตรผู้บริโภค พันธมิตรทางธุรกิจสามารถบรรลุการแบ่งปันทรัพยากรและผลประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกันก็ผสานรวมเศรษฐกิจและวิธีการดำเนินงานทางการเงินเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบและดึงอุตสาหกรรมการเงินที่เป็นตำนานกลับสู่บริการทางกายภาพ

ปัจจุบัน SGBEX Corporation ครอบคลุมทุกด้านของชีวิตการเงินอินเทอร์เน็ตการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่วนทุน blockchain การพักผ่อนหย่อนใจ O2O และการพักผ่อนการศึกษาและการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวางแผนภาษีการสร้างภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล สื่อการแพทย์ ฯลฯ เป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

SGBEX Corporation เป็น บริษัท ข้ามชาติระหว่างประเทศที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น
SGBEX Corporation là một công ty sở hữu ưu thế liên minh tài nguyên hình thành với sự trợ giúp của các nguồn lực thị trường hội nhập, dựa vào Internet để quản lý tài nguyên, để đạt được các liên minh thành phố, liên minh công nghiệp, liên minh thương mại, liên minh người tiêu dùng. Liên minh kinh doanh có thể đạt được chia sẻ tài nguyên và tối đa hóa lợi ích. Đồng thời, nó tích hợp hoàn hảo nền kinh tế thực và phương thức vận hành tài chính và kéo ngành công nghiệp tài chính giả tưởng trở lại các dịch vụ vật lý.

Hiện tại, SGBEX Corporation bao gồm tất cả các lĩnh vực của cuộc sống, tài chính Internet, ngoại hối, vốn chủ sở hữu, blockchain, giải trí và giải trí O2O, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, kế hoạch thuế, hoạt hình kỹ thuật số, kế hoạch đám cưới, truyền thông văn hóa, thủ công mỹ nghệ, phim ảnh và truyền hình phương tiện truyền thông, chăm sóc y tế, vv, là một chuỗi công nghiệp vật lý khổng lồ.

SGBEX Corporation là một công ty đa quốc gia bao gồm tất cả các lĩnh vực, cung cấp một dịch vụ toàn diện hơn.

Our Financial Products 金融产品 金融產品 Produk Dagangan 금융 상품 ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเรา Sản phẩm tài chính của chúng tôi

equity

FOREX 外汇 外匯 FOREX 외환 อัตราแลกเปลี่ยน Ngoại hối

The world's largest trading market with a daily trading volume of more than $5 trillion. 24小时开放交易,每日交易量超过5万亿美元,成为全球流动量最强的金融产物。 24小時開放交易,每日交易量超過5萬億美元,成爲全球流動量最強的金融產物。 Pertukaran wang asing adalah pasaran perdagangan kewangan global yang terbesar dan dianggap sebagai produk dagangan yang paling cepat mudah alih di seluruh dunia dengan perolehan harian sebesar $5 trillion mata wang. 하루 24시간 약 5조 달러가 거래된 외환시장은 세계에서 가장 유동성이 풍부한 시장입니다. ตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยปริมาณการซื้อขายรายวันมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ Thị trường giao dịch lớn nhất thế giới với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 5 nghìn tỷ đô la.

blockchain

EQUITY 股权 股權 Ekuiti 사모 펀드 ส่วนผู้ถือหุ้น Cổ phần

Private equity investment is a strategic partner of a private equity institution as a corporation. 在专业分析与资源整合下以正确的投资政策进行私募股权投资,是私募企业具战略性的投资核心。 在專業分析與資源整合下以正確的投資政策進行私募股權投資,是私募企業具戰略性的投資核心。 Pelaburan ekuiti swasta merupakan sejenis strategik bagi rakan kongsi membuat pelaburan dalam syarikat dengan kedudukan pemilikan ekuiti syarikat yang potensi pertumbuhan tinggi dan juga mengambil bahagian dalam pengurusan harian syarikat secara mendalam. 사모펀드는 비공개적으로 소수의 투자자로부터 돈을 모아 출자받아 개인 사업에 투자해 수익을 보는 펀드이다. การลงทุนในตราสารทุนภาคเอกชนเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของสถาบันการลงทุนภาคเอกชนในฐานะ บริษัท Đầu tư vốn cổ phần tư nhân là một đối tác chiến lược của một tổ chức cổ phần tư nhân như một công ty.

forex

BLOCKCHAIN 区块链 區塊鏈 Blockchain 블록체인 BLOCKCHAIN BLOCKCHAIN

Anyone can query the blockchain data and develop related applications through a public. 去中心化的开放性系统向所有人提供一个高度透明化及可靠的数据库接口。 去中心化的開放性系統向所有人提供一個高度透明化及可靠的數據庫接口。 Tidak dimiliki oleh otoritas pusat, Blockchain dikenali sebagai sesuatu teknologi yang decentralized dan boleh dikawal oleh semua orang di dalam jaringan tersebut supaya data jadi lebih adil dan transparan. 매우 빠르고 안정적인 데이터베이스를 사용자에게 제공해 드리는 블록체인 기술은 데이터를 분산처리하는 ‘탈중앙화’를 핵심으로 하는 기술이다. ทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูล blockchain และพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องผ่านทางสาธารณะ Bất cứ ai cũng có thể truy vấn dữ liệu blockchain và phát triển các ứng dụng liên quan thông qua công khai.

SGBEX Physical Industrial Chain 汇盈实体产业链 汇盈實體產業鏈 Rantaian Perindustrian SGBEX SGBEX 물리적 산업 사슬 โซ่อุตสาหกรรมทางกายภาพของ SGBEX Chuỗi công nghiệp vật lý SGBEX

China, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Philippines, Vietnam, Cambodia, Singapore, Malaysia, Thailand 中国、香港、台湾、印度尼西亚、菲律宾、越南、柬埔寨、新加坡、马来西亚、泰国 中國、香港、台灣、印度尼西亞、菲律賓、越南、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、泰國 China, Hong Kong, Taiwan, Indonesia, Filipina, Vietnam, Kemboja, Singapura, Malaysia, Thailand 중국, 홍콩, 대만, 인도네시아, 필리핀, 베트남, 캄보디아, 싱가포르, 말레이시아, 태국 จีน, ฮ่องกง, ไต้หวัน, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, กัมพูชา, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ไทย Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Indonesia, Philippines, Việt Nam, Campuchia, Singapore, Malaysia, Thái Lan

Entity: Real estate, hotels, resorts, medical & health care, spas, private jets, yachts, clubs, wineries, jewellery, supermarket chains, entertainment centre, and more. 涵盖领域:房地产、酒店、度假村、医疗保健、养生水疗、私人飞机、豪华游艇、俱乐部、酒庄、珠宝、连锁超市、娱乐城等百个实体企业。 涵蓋領域:房地產、酒店、度假村、醫療保健、養身水療、私人飛機、豪華游艇、俱樂部、酒莊、珠寶、連鎖超市、娛樂城等百個實體企業。 Entiti Perniagaan: Hartanah, Hotel, Resort, Penjagaan Kesihatan, Spa, Jet Peribadi, Kapal Layar Mewah, Kelab, Perkebunan Anggur, Barang Kemas, Rantaian Pasar Raya, Pusat Hiburan dan sebagainya. 사업종류: 부동산, 호텔, 리조트, 건강관리 및 의료, 스파, 개인 전용 제트기, 호화 요트, 클럽, 와인 농장, 쥬얼리, 기업형 슈퍼마켓, 카지노 등. เอนทิตี: อสังหาริมทรัพย์, โรงแรม, รีสอร์ท, การแพทย์และการดูแลสุขภาพ, สปา, เครื่องบินไอพ่นส่วนตัว, เรือยอชท์, คลับ, โรงบ่มไวน์, อัญมณี, โซ่ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ศูนย์รวมความบันเทิงและอื่น ๆ Thực thể: Bất động sản, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, y tế & chăm sóc sức khỏe, spa, máy bay phản lực tư nhân, du thuyền, câu lạc bộ, nhà máy rượu vang, đồ trang sức, chuỗi siêu thị, trung tâm giải trí, v.v.